உலகத் தமிழ் வலைப்பதிவர்கள்!

இது ஒரு கட்சியோ குழுவோ அல்ல…
இது ஒரு இயக்கமோ அமைப்போ அல்ல…
இது ஒரு தமிழ் பதிவர்களின் புதிய பதிவுகளை ஒருங்கிணைத்து வெளிப்படுத்தும் G+ வலைக் குடும்பம்!

சிறந்த அறிஞர்களின் புதிய பதிவுகளைப் படிக்க, நாட வேண்டிய ஒரே குழு உலகத் தமிழ் வலைப்பதிவர்கள்!
மறக்காமல் படிக்க வாருங்கள்!
நீங்களோ உங்கள் நண்பர்களோ வலைப்பதிவர்கள் ஆயின் உங்கள் புதிய பதிவுகளையும் எமது குழுவில் இணைக்கலாம் வாருங்கள்!
https://plus.google.com/u/0/communities/110989462720435185590

இதனை உங்கள் யாழ்பாவாணனின் பணிவான அழைப்பாக ஏற்றுக்கொள்ளவும்.

Advertisements