ஒளிந்திருக்கும் ஒளிஒலிப் (Video) படக்கருவியில்…

கீழுள்ள ஒளிஒலி (Video) படத்தைச் சொடுக்கிப் பார்க்க.

முகநூலில் கனடாவாழ் தோழி காவியகவி (http://kaviyakavi.blogspot.com/) இனியா அவர்கள் இதனைப் பகிர்ந்தமையால் (அவரது பதிவை நானும் முகநூலில் பகிர்ந்தேன்) இவ் இணைப்பை என்னால் பெறமுடிந்தது. தோழி இனியா அவர்களுக்கு நன்றி.

ஒளிஒலிப் (Video) படம் பார்த்தீர்களா?
தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி மேம்பாடு
சொல்லும் செய்தி என்ன?

கீழுள்ள இணைப்பைச் சொடுக்கிப் படிக்க வாருங்கள்!
http://www.ypvnpubs.com/2016/07/video.html

Advertisements