நாம் தமிழர் என்று முழங்கு!

நாம் தமிழர் என்று முழங்குவோம்
நாம் தமிழில் என்றும் முழங்குவோம்
(நாம்)
உலகம் என்றும் தமிழைப் படிக்கட்டும்
உலகம் எங்கும் தமிழே முழங்கட்டும்
(உலகம்)
நாம் குடிப்போம் நம்தமிழின் அழகை
நாம் படிப்போம் தமிழின் தேன்சுவையை
நாம் வெடிப்போம் நம்தமிழ் இலக்கணத்தை
நாம் இடிப்போம் தமிழின் முழக்கத்தை
(நாம்)
(உலகம்)
கம்பன் குடிக்காத நம்தமிழ் அழகா
இளங்கோ படிக்காத தமிழின் தேன்சுவையா
காளமேகம் வெடிக்காத நம்தமிழ் இலக்கணமா
பாரதியார் இடிக்காத தமிழின் முழக்கமா
(நாம்)
(உலகம்)
அழகுத் தமிழைக் குடித்து எழுத வா
தேன்சுவைத் தமிழைப் படித்துப் படைக்க வா
இலக்கணத் தமிழை வெடித்துப் பாட வா
உலகிற்குத் தமிழை இடித்து முழங்க வா
(நாம்)
(உலகம்)

Advertisements

8 thoughts on “நாம் தமிழர் என்று முழங்கு!

பின்னூட்டங்கள் மூடப்பட்டுள்ளது.