‘ழ்’ கொண்ட தமிழ்

முத்த மொழி – எங்கள்
தாய் மொழி – அது
எங்கள் தமிழ் மொழி!
‘ழ்’ கொண்ட ஒரே மொழி
தமிழ் மொழி ஒன்றே
என்றும் அழியா
எங்கள் தாய் மொழி!
எங்கள்
தாய் மொழிக்கு நிகராக
வேறேதும் மொழி உண்டோ?
உண்டெனின் – அதில்
‘ழ்’ என்னும் ழகரம் உண்டோ?
உலகின் மூத்த மொழி ஆறில்
சீர்குலையாது வாழும் மொழி
எங்கள் தாய்த் தமிழ் மொழியே!

Advertisements