தமிழை நீந்திக் கட

தமிழெனும் கடலைய் நீந்தியே பாரப்பா
மகிழ்வெனும் கடலிலே கரையேறி வருவாயா
(தமிழெனும்)

எழுத்தும் சொல்லுமே தமிழிடம் முழுவதும்
முள்ளும் கல்லும் செல்லிடம் வரைக்கும்
(எழுத்தும்)

வாக்கும் பேச்சும் காட்டுமே இயலிலே
ஆடலும் பாட்டும் மின்னுமே இசையிலே
வாழ்வும் கூத்தும் சுட்டுமே நாடகமே
உடலும் உள்ளமும் உணருமே தமிழையே
(தமிழெனும்)
(எழுத்தும்)
மங்களம் கூறித்தானே உறவினை ஆற்றுவோம்
சிலேடையில் கூறித்தானே உறவுகள் மகிழ்வோம்
அங்கதம் கூறித்தானே எதிரியை வீழ்த்துவோம்
உண்மையைக் கூறித்தானே தமிழைப் போற்றுவோம்
(தமிழெனும்)
(எழுத்தும்)

திருக்குறள் கூறுவதும் அறிவாம் கிட்டுமே
ராமர்கதை கூறுவதும் அறமாம் எட்டுமே
பாண்டவர் போருந்தானே உறவாம் முட்டுமே
காளமேகம் பாடியதும் திறனாம் பட்டோமே
(தமிழெனும்)
(எழுத்தும்)

கேட்டுக் கேட்டுச் சொல்லி வைச்சாம்
புட்டுப் புட்டாச் சொல்லி வைச்சாம்
சட்டுப் புட்டெனச் சொல்லி வைச்சாம்
நல்ல பாட்டாம் நாட்டுப் பாட்டே
(தமிழெனும்)
(எழுத்தும்)

 

Advertisements