தமிழைப் பாடு

உலகம் போற்றும் தாய்மொழி தமிழே
பலரும் ஏற்கும் தேன்மொழி தமிழே
(உலகம்)

முதன்முதல் மொழியும் எங்களின் தமிழே
பழம்பெரும் மொழியும் எங்களின் தமிழே
(முதன்முதல்)

ஈராறாகும் உயிரும் வந்திடும் தமிழிலே
உயிரீறாம் ஆயுதம் வந்திடும் தமிழிலே
மூவாறாம் மெய்யும் வந்திடும் தமிழிலே
பெருக்கிடும் உயிர்மெய் வந்திடும் தமிழிலே
(உலகம்)
(முதன்முதல்)

எழுத்தது இலக்கணம் இருப்பது தமிழிலே
பாடலது இலக்கணம் இருப்பது தமிழிலே
பொருளது இலக்கணம் இருப்பது தமிழிலே
அறமது இலக்கணம் இருப்பது தமிழிலே
(உலகம்)
(முதன்முதல்)

வாழ்க்கையும் உரைத்திடும் இலக்கியம் தமிழிலே
ஒழுக்கமும் விளக்கிடும் இலக்கியம் தமிழிலே
நோய்களும் விலக்கிடும் இலக்கியம் தமிழிலே
நலன்களும் வெளிப்படும் இலக்கியம் தமிழிலே
(உலகம்)
(முதன்முதல்)

வள்ளுவன் வெண்பாவும் நறுக்காகத் தமிழிலே
ஔவையின் அகவலும் மிடுக்காகத் தமிழிலே
கம்பனின் அழகதும் செருகாகத் தமிழிலே
பாரதியின் வரிப்பாவும் விழிப்பாகத் தமிழிலே
(உலகம்)
(முதன்முதல்)

Advertisements