பாபுனையத் தான் விருப்பம் வருமே!

பொழுது போகாத போதுதான்
எழுது ஏதாவது என்றால் பாரும்
எண்ணத்தில் எதுவும் பிறப்பதில்லையே!
எண்ணத்தில் ஏதாச்சும் வந்துவிட்டால் – கை
வண்ணத்தில் எழுதிவிடத் தடைகள் வருமா?
எழுத எழுதத்தான் தடைகள் உடையுமே!
பழகப் பழகப் பாலும் புளிக்குமா?
எழுத எழுதக் கையும் உளையுமா?
வாசிக்க வாசிக்க அறிவும் மங்குமா?
விருப்பம் வரும்வேளை விரும்பி வந்ததை
உள்ளத்தை விட்டோட முன்னரே எழுதினால்
பாபுனையத் தான் விருப்பம் வருமே!
உலகெங்கும் தமிழைப் பரப்ப விரும்புங்கள்
உலகெங்கும் தமிழைப் பேண விரும்புங்கள்
உள்ளத்தில் தமிழறிவைப் பெருக்க விரும்புங்கள்
உண்மையில் தூயதமிழ் பரப்பிப் பேணவே
எண்ணங்கள் எல்லாம் எழுதத் தூண்டவே
பாபுனையத் தான் விருப்பம் வருமே!

Advertisements

2 thoughts on “பாபுனையத் தான் விருப்பம் வருமே!

பின்னூட்டங்கள் மூடப்பட்டுள்ளது.