தமிழினமா தமிழ் மொழியா சாகிறது?

குமரிக் கண்டத்தில் (lemuria continent) இருந்து உலகம் முழுவதும் பரவி வாழ்ந்த தமிழரைக் கடற்கோள் அள்ளிச் சென்றதா?

மூத்த மொழி தமிழ் என்கிறார்கள், மொழிகளைப் பேசுவோரின் எண்ணிக்கையில் தமிழ் பதினேழாம் இடத்திலென விக்கிப்பீடியா கூறுகிறது.

எனக்கொரு ஐயம், தமிழினமா தமிழ் மொழியா சாகிறது?

Advertisements