உலகில் முதன் முதலில் தோன்றிய மொழி எது?

கல் தோன்றி மண் தோன்றாக் காலத்து மூத்த மொழி தமிழ் என்கிறார்கள். உலகில் முதல் மூன்று இடங்களில் சீன மொழி , ஸ்பானிஸ் மொழி ,ஆங்கில மொழி பேசப்படுகிறது.

சீன மொழி
ஸ்பானிஸ் மொழி
ஆங்கில மொழி
கிரேக்க மொழி
தமிழ் மொழி
அராபிய மொழி
வட மொழி
இலத்தீன் மொழி
ஹிப்ரூ மொழி
உறுதியாகக் கூற முடியாது

 

 

Advertisements