உலகில் தமிழர் ஆட்சி செய்த மிகப் பெரிய நிலப்பரப்பு எது?

2000 ஆண்டுகளுக்கு முன் இருந்த குமரிக்கண்டம் கடற்கோளால் அடையாளம் அற்றுப் போய்விட்டது. அதனைச் சூழவே ஆபிரிக்கா, ஆசியா, அவுஸ்ரேலியா கண்டங்கள் இருந்தனவாம்.

அவுஸ்ரேலியா
ஆசியா
ஆபிரிக்கா
குமரிக்கண்டம்
இந்தியா
இலங்கை
பாகிஸ்த்தான்
பங்களாதேஸ்
மேபாளம்

 

Advertisements